DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ; TR KAREKOD KULLANIMI İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÖDEMELERE İLİŞKİN HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ KAPSAMINDA İŞLENECEK OLAN KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN OLARAK, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ:

TR Karekod (“karekod”), ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dâhil olmak üzere, ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi çerçevesinde üretilip kullanılacak olan kodu ifade eder.

Karekod Yönlendirme Sistemi (“KYS”) ise, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (“BKM”) tarafından kurulan ve işletilen, karekodların ve içeriğinde yer alan bilgilerin ödeme hizmeti sunan kişiler arasında transfer edilmesini sağlayan, kartlı ödemeler, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (“FAST”) sistemi aracılığı ile gerçekleşen ödemeler ve mobil ödemeler dahil olmak üzere, diğer ödemelerde kullanılacak karekodun içeriğinde yer alan bilgilerin taşınması için Katılımcılar ve BKM arasında kullanılacak altyapıdır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, kişisel veri olarak tanımlanmıştır.

"Kişisel Verilerinizin işlenmesi"; bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri Sorumlusu sıfatıyla Bankamız QNB Finansbank A.Ş. ("QNB Finansbank") tarafından siz müşterilerimize ödeme hizmetlerinin verilmesi amaçları ile ve yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla toplanan ve karekod üzerinde yer alan ödeme ve işlem bilgileriniz; (i) sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine; (ii) QNB Finansbank’ın tabi olduğu ilgili  mevzuatlardan doğan hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine; (iii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, QNB Finansbank’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilecek ve başta TCMB ve KYS’ye dahil olan katılımcılar olmak üzere, yalnızca 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 73. maddesinin 4. fıkrasında sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişilere, BDDK, SPK, GİB, SGK, MASAK, KKB, FİNDEKS gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel tüzel kişi ve otoritelere, ana hissedarımıza aktarabilecektir.

QNB Finansbank'a başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi olarak, KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi,

 • Şubelerimizden de temin edebileceğiniz Başvuru Formu’nu kullanılarak veya yazılı olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vbg.) şahsen başvuru yapmak sureti ile Bankamıza teslim edebilir,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bankamıza daha önce bildirilen ve bankamız sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile,
  • Bankamız Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine (qnbfinansbank@hs05.kep.tr)
  • kvkk_bilgi@qnbfinansbank.com e-posta adresine

iletebilirsiniz.
Başvurularda;

 • Kişisel Veri Sahibinin/İlgili Kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,

belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvurular Bankamız tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Yazılı başvurularda, evrakın Bankamıza tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.

Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Bankamıza ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.