DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ; KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, kişisel veri olarak tanımlanmıştır.

Özel nitelikli kişisel veri ise KVKK’da ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini, mezhebi veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler olarak tanımlanmaktadır.

QNB Finansbank A.Ş. ("QNB Finansbank") KVKK hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu sıfatı ile, gerekmesi halinde özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, aşağıda yer verilen veri kategorilerinde Kişisel Verilerinizi yine aşağıda belirtilen kapsamda, anılan hukuki sebep ve amaçlarla işleyebilecektir.

Kişisel veri kategorisi Kişisel verinin içeriği
Kimlik verisi Ad soyad, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b.
İletişim verisi Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no v.b.
Lokasyon verisi Bulunduğu yerin konum bilgileri v.b.
Hukuki işlem verisi Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b..
Müşteri işlem verisi Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.
Fiziksel mekan güvenliği verisi Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.
İşlem güvenliği verisi IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.
Risk yönetimi verisi Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.
Finans verisi Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri v.b.
Mesleki deneyim verisi Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.
Pazarlama verisi Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.
Görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin veriler Görsel ve İşitsel kayıtlar v.b.
Sağlık verileri Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b.
Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.

"Kişisel Verilerinizin işlenmesi"; bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerinizin bankacılık işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

QNB Finansbank olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi, verilerinizin bütünlüğü ve güncelliğinin korunması için en üst düzeyde önlemler aldığımızı ve destek ya da dış hizmet aldığımız ve/veya iş ortaklığı yaptığımız tüm kuruluşların bilgi güvenliği ve gizlilik standartlarımıza uygun hareket etmelerini sağladığımızı belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

QNB Finansbank tarafından;

 • QNB Finansbank’a konuya ilişkin olarak ileteceğiniz açık rızaya dayalı olarak; bankacılık hizmetlerinin en iyi şekilde sunulabilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için genel veya size özel kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlere ilişkin tekliflerin hazırlanması, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama, promosyon, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması amaçları ile, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; tarafınızla akdedilen Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi, Kredi Sözleşmeleri yahut başvurusunda bulunduğunuz ürünlere ait sözleşmeleriniz olmak üzere, anılan sözleşme ve bunların eklerinin gereklerini yerine getirebilmek, size bankacılık ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi amaçları ile,
 • QNB Finansbank’ın tabi olduğu ilgili mevzuatlardan doğan hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak; müşterilerimizin kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, ürün / hizmet satış ve satış sonrası süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, risk izleme ve düzenleyici-denetleyici otoritelere karşı raporlama yükümlülüğünün yerine getirilmesi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere, bankacılık faaliyeti kapsamında QNB Finansbank’ın tabi olduğu tüm mevzuatlar gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi, uluslararası kart çıkaran kuruluşlar ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile banka ve kredi kartı faaliyetlerinin yürütülmesi, chargeback (ters ibraz) süreçlerinin yerine getirilmesi, kredi kullandırımı faaliyetlerinin yürütülmesi, acentelik faaliyetleri kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında sigorta poliçesi ve zeyilname düzenlenmesi, tazminat taleplerinin alınması, amaçları ile,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, QNB Finansbank’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; kredi kartı ve/veya kredi taleplerinin değerlendirmeye alınması kapsamında anılan gerçek kişi müşterinin ve/veya ticari müşterilerin sahip, ortak ve yöneticilerinin kredi geçmişi ve kredibilitesinin değerlendirilmesi, bu kapsamda risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi ve sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesi, çalışma alanlarının fiziksel güvenliğinin sağlanması amacı ile şubelerimizde, bölge müdürlüğü ve genel müdürlük binalarımızda kamera görüntülerini kaydetmek, yerleşkelerimize gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin kayıtlarının takip edilmesi, bilgi güvenliği ile finansal güvenlik yönetimi ve acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; şikayet yönetimi ile tüm yasal takip ve dava süreçleri başta olmak üzere, adlî ve/veya idari otoriteler nezdindeki süreçlerin yönetilmesi amaçlarıyla,

kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

QNB Finansbank nezdindeki kişisel verileriniz güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz.

QNB Finansbank, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73. maddesinin 4. fıkrasında sayılan finansal kuruluşlar ile BDDK, SPK, TCMB, GİB, SGK, MASAK, BKM, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, yargı mercilerine, otoritelere, ana hissedarımız ve onun iştiraklerine, iştiraklerimize; aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarabilmektedir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri:

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve tabii olduğumuz ilgili diğer mevzuatlar uyarınca, bankamızla hukuki ilişkinizin kurulması anında ve/veya bu hukuki ilişki devamı süresince onay ve/veya imzanızla tanzim edilen bankacılık işlemlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, veya tarafımıza göndereceğiniz SMS/e-posta, yahut internet sitemizin kullanımı nedeni ile çerezler aracılığı ile, Genel Müdürlük, Bölge, Şube, ATM, İnternet Bankacılığı, QNB Mobil, direkt satış ekipleri, Çağrı Merkezi, Kiosk gibi elektronik bankacılık kanalları, hukuken gerekmesi halinde ve onayınız dahilinde yetkili kurum ve kuruluşların veri tabanları üzerinden (Kimlik Paylaşım Sistemi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, MERNIS, KKB vb.), yüzyüze ya da uzaktan iletişim araçları ile mesafeli olarak yapılan müşteri ziyaretleri, sözleşmeli bulunduğumuz bayi ve satış ofisleri, ticaret ve esnaf odaları ile benzeri birlik ve dernekler aracılığıyla yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı Bankalar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere QNB Finansbank dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kanun'un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

QNB Finansbank'a başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi olarak Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, 

 • Şubelerimizden de temin edebileceğiniz Başvuru Formu’nu kullanılarak veya yazılı olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vbg.) şahsen başvuru yapmak sureti ile Bankamıza teslim edebilir,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bankamıza daha önce bildirilen ve bankamız sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile,

Başvurularda;

 • Kişisel Veri Sahibinin/İlgili Kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,

belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvurular Bankamız tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Yazılı başvurularda, evrakın Bankamıza tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.

Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Bankamıza ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Ticaret sicil no: 237525 Mersis no: 0388-0023-3340-0576 Ticaret unvanı: QNB Finansbank A.Ş. Merkez adres: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No: 215 Şişli/İstanbul İnternet sitesinin adresi: www.qnbfinansbank.com Telefon Bankacılığı: 0850 222 0 900